In Noord-Nederland: Henk Moes Asbestadvies

Asbestadvies.
Na jaren werkzaam te zijn geweest als asbestdeskundige bij de voormalige VROM-Inspectie
heb ik in 2010 besloten een opleiding- en adviescentrum voor asbest op te zetten in Noord-Nederland.
Sinds 1 maart 2016 worden er geen asbestopleidingen meer gegeven. U kunt nog wel bij ons terecht voor asbestadvies .

Wet en regelgeving omtrent asbest.
Nagenoeg is het iedereen wel bekend dat als er asbest verwijderd moet worden men zich aan strenge regels moet houden om het asbest te mogen verwijderen.
Nog steeds gebeurd het dat er illegaal asbest wordt gesaneerd door zowel particulieren als bedrijven. Er wordt dus nog steeds gespeeld met de gezondheid van mensen.
De regelgeving voor particulieren en bedrijven is vastgelegd in het Asbestverwijderingsbesluit, voor bedrijven is dit ook vastgelegd in de SC 530.
Asbest verwijderen in gebouwen en objecten
Voor het verwijderen van asbest dient men een asbestinventarisatierapport te laten opmaken door een SC 540 bureau. Dit rapport is nodig om een sloopmelding in te dienen bij uw gemeente. Een sloopmelding is altijd nodig voor het verwijderen van asbest, ook bij gedeeltelijke sloop van een gebouw en minder dan 10 m3 bouw- en sloopafval. Wel dient men er rekening mee te houden dat met het nieuwe Bouwbesluit 2012 het 4 weken kan duren voor men mag gaan saneren en/of slopen. Een sloopmelding moet tijdig worden ingediend. Voor monumenten en beschermde dorps- en stadsgezichten is de WABO van toepassing.
Bij het slopen van een object (niet zijnde een gebouw) is alleen een asbestinventarisatierapport vereist en geen sloopmelding. De gemeente is hierin geen bevoegd gezag. Het bevoegd gezag voor objecten is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport ziet hierop toe.
Meer greep op de asbestketen
Om meer greep op de asbestketen te krijgen zal het Asbestvolgsysteem eind 2012 gereed zijn. Dit systeem brengt de complete keten in beeld en zal illegaliteit tegen moeten gaan. In 2012 zijn de regels in de SC 530 aangescherpt m.n de sancties van de CI.
Gecertificeerde bedrijven
Bedrijven die certificaten bezitten om asbestinventarisaties(SC 540) te mogen doen en de gecertificeerde bedrijven die asbest mogen verwijderen (SC530) kunt u vinden op de site van http://www.Ascert.nl